Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Informacje ogólne
Temat Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi
Uczestnicy Klasa 8 SP
Czas realizacji zajęć 45 minut
Wymagania podstawy programowej Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe Uczeń:
V.1. – wyjaśnia związek budowy wnętrza Ziemi z ruchem płyt litosfery i jego wpływ na genezę procesów endogenicznych;
V.2. – wyjaśnia przebieg głównych procesów wewnętrznych prowadzących do urozmaicenia powierzchni Ziemi (ruchy epejrogeniczne, ruchy górotwórcze, wulkanizm, plutonizm, trzęsienia ziemi).
Cel ogólny lekcji Poznanie, czym jest plutonizm i wulkanizm oraz jakie są ich skutki.
Cele szczegółowe lekcji Uczeń:
  • wyjaśnia wpływ budowy wnętrza Ziemi na genezę procesów endogenicznych,
  • klasyfikuje procesy wewnętrzne (endogeniczne) kształtujące litosferę,
  • wie, czym są wulkany i jak powstają,
  • wyróżnia rodzaje i produkty erupcji wulkanicznej,
  • zna kryteria podziału wulkanów, omawia ich budowę,
  • odczytuje z mapy miejsca występowania wulkanów i trzęsień ziemi,
  • rozumie związek między rozmieszczeniem płyt litosfery a występowaniem zjawisk sejsmicznych i wulkanicznych;
  • charakteryzuje przebieg głównych procesów wewnętrznych prowadzących do urozmaicenia powierzchni Ziemi (wulkanizm, plutonizm, trzęsienia ziemi).
Formy i metody pracy Pogadanka, elementy wykładu, praca indywidualna, praca w grupie, praca z mapą i podręcznikiem, praca z e-podręcznikem MEN
Środki dydaktyczne Atlasy, podręc...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników w ramach Otwartego Dostępu.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się